Park rzeki wisły

Podczas spotkania w Płocku 2 grudnia 2016r., z udziałem władz regionu oraz zaangażowanych we współpracę przedstawicieli samorządów, instytucji lokalnych i regionalnych, podsumowano dotychczasowy etap prac programu Partners for International Business. Przedstawiony został kierunek działań strategicznych wsparty projektami kierunkowymi dla obszaru, który zdefiniowany został w ramach czterech stref: Strefa 1. Płock Miasto Łączące Płock Connecting City; Strefa 2. Rolnictwo Połączone Wodą Agriculture Linked by Water; Strefa 3. Nowy Dwór Mazowiecki Brama Warszawy Nowy Dwór Mazowiecki Gateway of Warsaw; Strefa 4. Leoncin Niebieska Ekowioska Leoncin Eco Blue Village.

Główny koncept rozwoju obejmujący wszystkie cztery strefy ujęty został w formule Parku Rzeki Wisły Vistula River Park (VRP). Łącznikiem działań dla wszystkich stref jest rzeka Wisła.

Czym jest koncept Parku Rzeki Wisły?

Koncept Parku Rzeki Wisły obejmuje obszar szczególnego potencjału rozwojowego regionu (rzeka, tereny rolnicze, zaplecze usługowo-produkcyjne, tereny rekreacyjne, obszary dziedzictwa kulturowego itd.; łącznie około 1 868km2). Ma on konkretny wymiar przestrzenny, społeczny, gospodarczy i organizacyjny. Jest to również obszar wymagający rozwiązania specyficznych dla niego problemów, po to by uchronić i uruchomić niezbędne dla jego rozwoju zasoby. Proponowane w niniejszym materiale podejście do dalszych prac dla tego obszaru, tworzy podbudowę do utworzenia Parku Rzeki Wisły w formule zinstytucjonalizowanej. Jego powstanie i funkcjonowanie powiązane jest nie tylko z realizacją istniejących projektów. Park Rzeki Wisły tworzyć ma mechanizm uruchamiania i realizacji nowych, dobrze zaplanowanych i zarządzanych projektów w przyszłości. Celem utworzenia Parku Rzeki Wisły jest wzmocnienie gospodarczego, przestrzennego i społecznego rozwoju tego obszaru w oparciu o możliwości jakie stwarzają m.in. tereny nadbrzeżne Wisły.
W kategoriach społeczno-gospodarczych Park Rzeki Wisły tworzyć ma przestrzeń dla rozwoju ścieżki kariery młodych przedsiębiorców, a tym samym sprzyjać ich przyciągnięciu oraz zatrzymaniu na tym obszarze. Koncepcja stawia przede wszystkim na synergiczny efekt podejmowanych na obszarze Parku Rzeki Wisły działań, inicjatyw i projektów.

Koncepcja oraz przyszły model organizacyjny Parku Rzeki Wisły powinien być postrzegany jako wspólna przestrzeń do działania, otwierająca możliwości budowania partnerstwa także z podmiotami spoza sektora samorządowego. Aby Park Rzeki Wisły mógł tworzyć realną przestrzeń do współpracy i realizacji projektów pod wspólną marką regionalną, wymagane jest podjęcie kilku kluczowych działań przygotowawczych. Są one niezbędne do podjęcia świadomej decyzji na temat docelowego modelu organizacyjno-prawnego Parku Rzeki Wisły. Dotyczą one m.in. wypracowania formy i zasad współpracy, określenia roli poszczególnych partnerów i ich związania wzajemnymi zobowiązaniami, zaangażowania środków we wspólnie realizowane przedsięwzięcia itd. Zasadniczą rolę odgrywa tutaj zaufanie, co do trwałości podjętej inicjatywy oraz sprawne i otwarte komunikowanie się zarówno w strukturze urzędu jak i poza nim.

Park Rzeki Wisły jest działaniem pilotażowym regionu Mazowsza. Może być dla innych regionów przykładem osiągania efektu synergii, łączenia działań projektowych z budowaniem efektywnego partnerstwa oraz organizacji zdolnej zarządzać tym procesem w przyszłości. Jego znaczenie i rola zdefiniowane zostały w następujących kategoriach działań:

  1. modelu organizacyjnego,
  2. strategicznych,
  3. przestrzenno-funkcjonalnych i środowiskowych,
  4. edukacyjno-kulturalnych,
  5. gospodarczych.

W wymiarze lokalnym i regionalnym Park Rzeki Wisły znaczy zdecydowanie więcej niż realizacja jednostkowych projektów. To przede wszystkim sprawnie zarządzana organizacja z jasnym kierunkiem i program rozwoju, zdolna do inicjowania i realizowania inicjatyw w partnerstwie samorządowym i prywatnym.