Partners for international business

Partners for International Business (PIB) jest programem rządu holenderskiego realizowanym dla dziewięciu kluczowych sektorów gospodarki. Jednym z nich jest sektor wodny, w ramach którego pierwsze w Polsce działania zainicjowane zostały w 2014r.

Program realizowany jest we współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Ambasady Królestwa Niderlandów w Polsce oraz holendersko-polskiego konsorcjum, które zawiązały współpracę na rzecz przywracania Wiśle należnego miejsca w rozwoju regionu. Obszar prac jest zróżnicowany, obejmuje tereny nadrzeczne Wisły między Nowy Dworem Mazowieckim i Płockiem. Łączy w sobie unikatowe zasoby przyrodniczo-krajobrazowe, sieci hydrograficznej, formy zagospodarowania, społeczno-gospodarcze i historyczno-kulturowe uwarunkowania rozwojowe.

Program tworzy warunki dla budowania odpowiedzialnej współpracy międzynarodowej i realizacji projektów angażujących partnerów publicznych, prywatnych i ośrodki wiedzy. Prowadzone prace koncentrują się m.in. na zagadnieniach gospodarki wodnej, przestrzennej, środowiska, rozwoju gospodarczego, poprawy jakości życia, ujętych w ramach jednego, zintegrowanego programu działań i projektów kierunkowych. Zawarte one zostały w koncepcji pn. Park Rzeki Wisły. W prace zaangażowani są kluczowi interesariusze. Program otwarty jest na włączanie się tych partnerów, którzy we współdziałaniu widzą szansę podjęcia się ważnych dla regionu projektów rozwojowych.

Wisła, będąc kręgosłupem tego obszaru tworzy przestrzeń dla rozwoju ważnych projektów w jej bezpośrednim otoczeniu. Obszar o znaczącym potencjale rozwojowym konfrontowany jest z dynamiką zmian w sferze osadnictwa, ruchów migracyjnych oraz procesów demograficznych widocznych zwłaszcza na obszarach rolniczych. Jednym z celów działań jest wypracowanie rozwiązań godzących interes ochrony doliny rzeki z jej zrównoważonym zagospodarowaniem oraz czerpaniem z jej zasobów. Koncept Parku Rzeki Wisły Vistula River Park skoncentrowany został wokół czterech stref rozwojowych otwartych na różne formy aktywności związane z rzeką. Całość oparta jest o solidny model organizacyjny i zarządzania. Tworzy przestrzeń dla innowacyjnych projektów wykorzystujących potencjał rzeki.

 

Partnerzy współpracy: