Płock – Miasto Łączące

Przyszłość Płocka

Kto i dlaczego mógłby uznać Płock jako swoje miejsce zamieszkania i zdecydować o związaniu się z miastem na stałe?

 

Jakie usługi oferowane przez miasto będą decydowały o jego atrakcyjności w perspektywie 10-20 lat?

 

Działania dla Płocka w ramach konceptu Parku Rzeki Wisły Vistula River Park ujęte zostały w ramach ośmiu projektów przypisanych wybranym obszarom w mieście. Razem definiują one profil Płocka jako usytuowanego nad rzeką Miasta Zamieszkania, Biznesu i Wypoczynku Płock City of Living, Business and Leisure. Zaproponowane w projektach rozwiązania programowo-przestrzenne nawiązują m.in. do zagadnień społecznych, gospodarczych, przestrzennych oraz zmian klimatycznych, które formować będą przyszły rozwój Płocka.

 

Rozwój miasta i projekty kierunkowe

W strukturze funkcjonalno-przestrzennej miasta projekty kierunkowe tworzą tzw. Niebiesko-Zielony Pierścień Płocka Blue-Green Ring of Płock, okalający historyczne centrum miasta. Wskutek niekorzystnych procesów ekonomicznych i przestrzennych centrum uległo osłabieniu. Pierścień łączy ważne dla rozwoju Płocka przestrzenie, podkreśla powiązania przyrodniczo-krajobrazowe i funkcjonalne. Rzeka jest tematem przewodnim, a Pierścień wyznacza główny cel i kierunek działań rozwojowych. Projekty dla Płocka ukierunkowane są na rozwój wysokiej jakości funkcji miejskich, przedsiębiorczości, edukacji oraz przestrzeni wypoczynkowo-rekreacyjnej.

 

Płock odporny na zmiany klimatu i rodzinnie przyjazny

Projekt ukierunkowany jest na wyeksponowanie historycznego centrum miasta i rozwiązania wzmacniające adaptację miasta do zmian klimatu. Proponuje tworzenie atrakcyjnych wizualnie systemów połączeń, prowadzących do ważnych części miasta (Rynek, skarpa Wisły). Pasy zieleni zlokalizowane wzdłuż ulic, ciągi piesze oraz ścieżki rowerowe podniosą jakość przestrzeni publicznej. Sprzyjać będą promocji komunikacji pieszej i rowerowej w mieście. Projekt stwarza warunki dla rozwoju starego miasta jako miejsca oferującego nowoczesne zaplecze usługowe. Wspiera rozwój funkcji ponadlokalnych centrum w kierunku kampusu rodzinnego, formującego przyjazną przestrzeń i ofertę dla osób starszych i rodzin z dziećmi. Proponuje rozwiązania dla tzw. Zielonych Podwórek Płocka Green Backyards of Płock.

 

Niebiesko-zielony korytarz płocka

Projekt dedykowany jest lewobrzeżnej części Płocka. Obejmuje swym zasięgiem obszar Radziwia, Pradoliny Wisły, wsie Popłacin i Brwilno. Z uwagi na szczególne uwarunkowania krajobrazowe i wodno-środowiskowe obszar może się rozwijać jako atrakcyjna, zrównoważona dzielnica miasta. Projekt proponuje rozwiązania o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym z formami zabudowy mieszkaniowej zintegrowanej z wodą. Proponowane rozwiązania oparte są o meandrujący strumień na długości około 7,5 kilometra, powstały poprzez powiększenie istniejącego kanału melioracyjnego. Strumień może być zasilany przez wodę deszczową, odprowadzaną wodę z pól oraz wodę z Wisły. Przepływ wody wskutek połączenia z rzeką, regulowany jest śluzą. Projekt łączy ekologiczne wartości krajobrazu z elementami zarządzania wodą, wyznaczając strefy rozwoju: zamieszkania, rekreacji i wypoczynku, natury i rolnictwa.

 

Projekt wyspa dzikiej przyrody (Kępa Ośnicka)

Projekt nawiązuje do naturalnego charakteru i uwarunkowań środowiskowych Kępy Ośnickiej oraz historii jej osadnictwa. Zakłada udostępnienie wyspy jako obszaru dzikiej przyrody z zachowaniem jej unikalnego
otoczenia. Dostęp do wyspy zostanie zapewniony poprzez połączenia promowe. Do dyspozycji turystów przewidziano szlaki piesze wraz z małą architekturą nawiązującą do naturalnego charakteru i klimatu wyspy.

 

Mid-tech kampus w płocku

Projekt utworzenia Mid-Tech Kampusu w Płocku wpisuje się w naturalny kierunek rozwoju gospodarczego miasta. Podkreśla on istniejący potencjał Płocka i jego otoczenia, który może stymulować rozwój wielu innowacyjnych przedsięwzięć. Zwłaszcza tych, bazujących na rolnictwie, nowoczesnych technologiach i usługach. Celem projektu jest stworzenie warunków dla rozbudowy instytucji naukowych i edukacyjnych, skupiających się na wsparciu rozwoju oraz współpracy z sektorem małych i średnich przedsiębiorstw. Profil rozwoju obejmuje min. odnawialne źródła energii i produkcję bezpiecznej żywności. Kampus obejmuje dwie lokalizacje. Pierwsza znajduje się w północnej części miasta i nawiązywać ma do idei zielonego kampusu (ośrodka badawczo-naukowego). Druga – portowa, zlokalizowana w otoczeniu stoczni rzecznej oparta będzie o model „creating & making” i tworzyć centrum transferu wiedzy i praktyki.