Nowy Dwór Mazowiecki – Brama Warszawy

 Przyszłość nowego dworu mazowieckiego

W jaki sposób Nowy Dwór Mazowiecki może wzmocnić swój rozwój o otaczające rzeki Narew i Wisłę?

Co zrobić by nabrały one szczególnego znaczenia w codziennym funkcjonowaniu mieszkańców i przestrzeni miasta?

 

Swoboda wyboru miejsca zamieszkania, mobilność, nowe połączenia komunikacyjne wpływać będą na zmiany przestrzenne i społeczne w mieście. O jego atrakcyjności zdecydują m.in. dostępność usług oraz dobra przestrzeń miejska w powiązaniu z otwarciem w stronę rzek. Podkreślenie połączeń w postaci ścieżek rowerowych i reaktywacja połączeń promowych, wzmocni rolę Nowego Dworu Mazowieckiego jako ośrodka usług turystycznych, rekreacji, wypoczynku. Program rozwoju miasta adresowany jest dla tych, którzy poszukują charakterystycznego klimatu i atutów związanych z życiem w małym, dobrze zorganizowanym mieście w otoczeniu rzek, z historią w tle.

 

Miasto nadbrzeży – koncepcja trzech bulwarów

Rzeka i tereny nadrzeczne integrują najważniejsze działania formujące projekty kierunkowe dla Nowego Dworu Mazowieckiego, ujęte w koncepcji tzw. trzech bulwarów rzek Narwi i Wisły:

 

  • Miejski (Red Boulevard) – z kluczową lokalizacją nowego portu rzecz nego wraz z zabudową portową
  • Przyrodniczy (Green Boulevard) – oferujący przestrzeń do zamieszkania zintegrowaną z naturalnym otoczeniem
  • Dziedzictwa kulturowego i krajobrazu (Blue Boulevard)

 

Koncepcja wprowadza rozwiązania dla infrastruktury rekreacyjnej, wypoczynkowej, mieszkaniowej i aktywności gospodarczej, pozostających w bezpośredniej relacji do otaczających miasto rzek. Wyznacza główny cel proponowanych dla miasta działań, które ujęte zostały w ramach pięciu projektów kierunkowych, integrujących działania rewitalizacyjne.

 

Centrum rzeki wisły vistula experience center

Ponadregionalne funkcje, podkreślające znaczenie rzeki i rozwoju trenów nadrzecznych w miastach łączy projekt Centrum Rzeki Wisły Vistula Experience Center. Projekt jest ikoną Parku Rzeki Wisły Vistula River Park i ofertą dla wszystkich, których działania programowe, ambicje i postulaty koncentrują się na przyszłości rzeki i powiązanych z nią obszarów. Program funkcjonalny Centrum otwiera nowoczesną przestrzeń współpracy, działań i inicjatyw podejmowanych na rzecz Wisły. Zwłaszcza tych, które integrują wielopokoleniową ofertę wydarzeń społeczno-kulturalno-edukacyjnych, budują świadomość wody i jej znaczenia dla funkcjonowania człowieka. Podkreśla znaczenie rzeki jako elementu dziedzictwa kulturowego i historycznego w rozwoju regionów. Centrum Rzeki Wisły Vistula Experience Center aspirować powinno do roli ośrodka o randze europejskiej, otwartego na współpracę międzynarodową z renomowanymi instytucjami, organizacjami i ośrodkami naukowymi.

 

Zamieszkanie i krajobraz

Projekt proponuje formy zabudowy mieszkaniowej, zintegrowanej z wodą. Łączą one naturalne rozwiązania techniczne wkomponowujące się w charakter krajobrazu – otwarty koncept zabudowy, brak ogrodzeń. Zielone formy krajobrazowe w naturalny sposób określają i wyznaczają granice zespołów mieszkaniowych. Koncepcja wzmacnia i tworzy nowe tereny przyrodnicze, część z nich zachowując w formie naturalnych, otwartych terenów.

 

Miejski port rzeczny

Port rzeczny pełnić będzie funkcje przystani sportowo-turystyczno-rekreacyjnej, bezpośrednio połączonej z bulwarem i nową zabudową mieszkaniowo-usługową. Bulwary pełnią rolę integrującą zabudowę z miastem, terenami zieleni, obszarami rekreacji, tworząc wysokiej jakości przestrzeń publiczną w mieście. Architektura zabudowy mieszkaniowej nawiązuje do charakteru śródmiejskiego, z wyartykułowanymi pierzejami, porządkującymi przestrzeń i nadającymi jej miejski charakter. Obszar portu zintegrowany został z dawnym ujęciem wody dla dzielnicy przemysłowej. Propozycja programowo-przestrzenna otoczenia portu wprowadza przyjazne, wielopokoleniowe przestrzenie publiczne, miejsca spacerów, wypoczynku, aktywności sportowej. Otoczenie portu wyznacza atrakcyjne tereny rozwojowe z możliwością wprowadzania funkcji usług publicznych i komercyjnych, ważnych w codziennym funkcjonowaniu mieszkańców.